1/3
From Text to Print | June 26–27, 2021, 10 am–4 pm | Cancelled Due to COVID-19

This workshop starts of from a selection of Virginia Woolf's short prose from the collection "Monday or Tuesday" published in 1921. In this course you will explores possibilities for graphic interpretations of text and how this can capture, challenge, illuminate, examine, break down, highlight or discuss a text through physical form and technological limitations.

 

Participants will spend to two days producing a pamphlet or poster / graphic work in a limited edition using letterpress. We work with letterpress both as material, text and form. The participants will be introduced to experimental materials, techniques and use of color as well as challenge and investigate the various materials inherent qualities and possibilities. What can this technology do for your work and what you want to convey? 

There will be a number of different papers available during the course. It is also possible to bring your own paper if you wish.

 

No prior knowledge is required. Participants will be given texts at the start of the course.

This course is related to the exhibition "Reading a Book with a Magnifying Glass - Graphic Adaptations of Virginia Woolfs work." At House of Foundation in Moss.

Vi tar utgangspunkt i et utvalg av Virginia Woolfs kortprosa fra novellesamlingen Monday or Tuesday publisert i 1921. I kurset utforskes muligheter for grafiske fortolkninger av tekst og hvordan dette kan fange, utfordre, belyse, undersøke, brekke ned, fremheve eller diskutere en tekst når den konkretiseres i fysisk form, gjennom klare teknologiske begrensninger.

 

Deltagerne vil løpet av to dager produsere en pamflett eller plakat/grafisk verk i et begrenset opplag ved bruk av løse typer trykket for hånd på en korrekturpresse. Vi jobber med løse typer både som materiale for produksjon av tekst og form. Deltagerne vil introduseres for eksperimentelle materialer, teknikker og fargebruk samt utfordres til å utnytte og undersøke de ulike materialenes iboende kvaliteter og muligheter. Hva kan denne teknologien gjøre for ditt arbeid og det du ønsker å formidle? Det vil være en rekke ulike papirer til disposisjon under kurset. Det er også mulig å ta med eget papir om man ønsker.

 

Ingen forkunnskaper er påkrevd. Deltagerne vil få utdelt aktuelle tekster ved kursets start.

Dette kurset står i relasjon til utstillingen «Å lese en bok med forstørrelsesglass - grafiske adaptasjoner av Virginia Woolf.» På House of Foundation i Moss.

About the Instructor
 

Ane Thon Knutsen lives and works in Oslo. She has exhibited and presented work in Norway and abroad. She works primarily with letterpress. She owns and works in her letterpress studio in Oslo, and does freelance lecturing.

Thon Knutsen has a PhD from the Oslo Academy of the Arts, where she researched Virginia Woolf as a printer and the impact this had on her ability to develop artistically and writer on her own terms. Thon Knutsen has a unique knowledge of letterpress and is one of the few who uses this technology in an artistic context Norway. Through conceptual work, she researches activism, self-publishing, experimental approaches and marginalized voices in the history of printing. Thon Knutsen's practice is characterized as a hybrid as she develops and mixes traditional technology with digital tools, such as lead sets and CNC milled types.Ane Thon Knutsen bor og arbeider i Oslo. Hun har stilt ut og presentert ved en rekke institusjoner i Norge og Utlandet. Hun jobber primært med boktrykk/letterpress og driver er praksis som hovedsaklig tar form som artist books. Hun eier og jobber i et eget boktrykkverksted i Oslo. Thon Knutsen har en PhD fra Kunsthøgskolen i Oslo, der hun forsket på Virginia Woolf som boktrykker og innvirkningen dette hadde på hennes mulighet til å utvikle seg kunstnerisk og skrive eksperimentelt på egne premisser gjennom eierskap til teknologi og publisering. Thon Knutsen har en unik kunnskap om boktrykk og er en av få som forvalter og benytter denne teknologien i en kunstnerisk kontekst Norge. Gjennom konseptuelle arbeider forsker hun særlig på aktivisme, selvpublisering, eksperimentelle tilnærminger og marginaliserte stemmer innen det trykte mediets historie. Thon Knutsens praksis karakteriseres som hybrid da hun utvikler og blander tradisjonell teknologi med digitale verktøy, som blysats og CNC-freste typer. 

Read more about Ane and her work here.